Το ΔΣ της ΛΕΑΛΠΠΑ ενημερώνει τα μέλη του σωματείου ότι η προγραμματισμένη ετήσια ΓΣ της Κυριακής 8/03/2020  ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ για τους παρακάτω λόγους:

Ενημερωθήκαμε από την ΕΛΑΟ ότι η ΓΓΑ καλεί όλα τα σωματεία όλων των ομοσπονδιών σε εφαρμογή του Ν. 4603/14-3-2019 άρθρο 26 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4639 άρθρο έβδομο παρ. 3

κατά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου που διεξήχθησαν μετά την 14η Μαρτίου 2019, κατά τις οποίες θα πρέπει να  εφαρμοσθούν οι διατάξεις των ανωτέρω νόμων δηλ:

Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών σωματείων, ….  διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του εκάστοτε αθλητικού φορέα, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο εν λόγω φορέας

μετά από σχετική αίτηση.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω, η ΓΓΑ επισημαίνει ότι τα σωματεία θα πρέπει να προβούν σε επαναληπτικές αρχαιρεσίες

Η Εκλογική -Απολογιστική ΓΣ της ΛΕΑΛΠΠΑ έγινε πέρυσι στις 31 Μαρτίου 2019 οπότε ξεκίνησε και η θητεία του τρέχοντος ΔΣ, ενώ δεν είχαμε ενημερωθεί για τις αναφερόμενες αλλαγές.

Ως εκ τούτων, είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε επαναληπτικές αρχαιρεσίες.

Το ΔΣ, ακολουθώντας τις οδηγίες, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επανάληψη των εκλογών σύμφωνα με  τα ισχύοντα.

Σύντομα θα λάβετε νέα πρόσκληση για την πραγματοποίηση της  νέας  Εκλογικής -Απολογιστικής ΓΣ της ΛΕΑΛΠΠΑ.