Προς:     Όλα τα μέλη της Λέσχης Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Πάτρας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΕΑΛΠΠΑ, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού της καθώς και του Ν.2725/99 όπως ισχύει σήμερα και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4726/2020 , με απόφαση που έλαβε ομόφωνα στην υπ΄ αριθμόν 96 συνεδρίασή του, στις  8 Μαΐου 2021
Σ υ γ κ α λ ε ί
τα μέλη της ΛΕΑΛΠΠΑ σε Τακτική-Εκλογική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 30 Μαΐου 2021 ώρα 11:00πμ στον εξωτερικό χώρο των γραφείων του σωματείου στο Σαραβάλι Πατρών
Τα θέματα της ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

 • Έλεγχος απαρτίας
 • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της ΓΣ
 • Πεπραγμένα περιόδου 2019 – 2020.
 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής ετών 2019 και 2020. 
 • Συζήτηση μεταξύ των μελών για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
 • Ψηφοφορία  για  την  απαλλαγή  ή  μη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  από  κάθε  διοικητική  και διαχειριστική ευθύνη.
 • Ανάγνωση προϋπολογισμού 2021.
 • Συζήτηση αντιπροσώπων για τον προϋπολογισμό 2021.
 • Έγκριση Προϋπολογισμού 2021
 • Νέος Αθλητικός Νόμος και απαιτήσεις για τα σωματεία
 • Σύσταση 3μελούς Εφορευτικής επιτροπής: εκλογή δύο εκ των παρόντων μελών ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτικά δικηγόρος που έχει οριστεί από τον δικηγορικό σύλλογο Πατρών.
 • Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου: Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, Προέδρου, έξι (06) τακτικών μελών και τριών (3) αναπληρωματικών  του ΔΣ. τριών (3) τακτικών μελών και τριών (3) αναπληρωματικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με διετή θητεία.
 • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών.

Απαρτία ΓΣ
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών, που  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  και  ψήφου  σύμφωνα  με τις  προβλέψεις  της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 8 του ισχύοντος καταστατικού ήτοι  των ταμειακώς ενήμερων μελών που έχουν εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους, καθώς και των τυχόν προηγουμένων
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 06 Ιουνίου 2021 , την ίδια ώρα, με όσα παρόντα μέλη.   
Πληρωμή ετήσιων συνδρομών
Τηλ Ταμία Μπάλλα Κώστα 6972952445
Κατάθεση Τράπεζα Πειραιώς 5504 062886 583 ή  web banking IBAN GR68 0172 5040 0055 0406 2886 583 Δικαιούχος : Μπάλλας Κωνσταντίνος
ΠΡΟΣΟΧΗ Όλα τα έξοδα εμβάσματος πρέπει να επιβαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε εντολέα. Αποστολή αποδεικτικού στο info@patras-paragliding.gr
Η εκπλήρωση των οικονομικών σας υποχρεώσεων πρέπει να γίνει 10 μέρες πριν την ΓΣ προκειμένου να καταρτιστεί και ανακοινωθεί ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ΓΣ και τις εκλογές μελών  όπως προβλέπεται από τον νέο αθλητικό νόμο 
Κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου
Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης το διοικητικό συμβούλιο θα καταρτίσει και δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τα όργανα διοικήσεως της ΛΕΑΛΠΠΑ έχει κάθε μέλος του σωματείου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή του οπότε αποκτά το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται Οι υποψηφιότητες για τις εκλέξιμες θέσεις γνωστοποιούνται πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει έως την Τετάρτη 26/5/2021 και ώρα 16:00  να γνωστοποιήσουν με  e-mail  την υποψηφιότητά τους για: 
Πρόεδρος του ΔΣ ή 
µέλος  του  ΔΣ  ή 
μέλος  της  Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ)