Η ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ. διοικείται από το Δ.Σ. του οποίου η θητεία είναι διετής και τα μέλη του εκλέγονται από τη Γ.Σ. είναι δε εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου.

“Το ΔΣ ,μεταξύ άλλων, καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο ισολογισμό και διαχειριστικό απολογισμό, αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου κατά την κρίση του, μέτρου για την πραγμάτωση των σκοπών της ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ., εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.”

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου όπως προέκυψε από τις εκλογές στις 30/05/2021 με διετή θητεία 2021-2023, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μπακούνης Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Αρβανίτης Ευάγγελος

Γ.Γραμματέας :Ραπάνου Γιώτα

Ταμίας :  Δασούκης Δημήτρης

Μέλος : Καλύβας Βασίλειος

Μέλος: Μπάλλας Κώστας

Μέλος: Μπίρμπας Θεόδωρος